Αρχείο |  Φωτογράφηση |  Βάση Δεδομένων |  Γεωμετρική Τεκμηρίωση |  ΓΣΠ | 

Γεωμετρική Τεκμηρίωση

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία της αποκατάστασης ενός μνημείου είναι η ακριβής γεωμετρική τεκμηρίωσή του. Η φωτογραμμετρία είναι μία από τις ταχύτερες τοπογραφικές μεθόδους γεωμετρικής τεκμηρίωσης, που χρησιμοποιήθηκε από πολύ νωρίς για την αποτύπωση μνημείων, ιστορικών κτιρίων και συνόλων.

 

Η εισαγωγή ψηφιακών τεχνικών στη φωτογραμμετρία τα τελευταία χρόνια, επέφερε σημαντικές αλλαγές στα τελικά παραδοτέα και οδήγησε στη σταδιακή αντικατάσταση των γραμμικών σχεδίων από εικονιστικά προϊόντα, δηλαδή ορθοφωτομωσαϊκά και 3D μοντέλα με υφή, τα οποία αποτελούν σήμερα τα συνήθη φωτογραμμετρικά παραδοτέα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

 

Ο λόγος είναι σχεδόν προφανής: συνδυάζουν τη γεωμετρική ακρίβεια του σχεδίου με την οπτική – ποιοτική πληροφορία της φωτογραφίας. Έτσι η τελική εξειδικευμένη ερμηνεία και σχεδίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αντικειμένου γίνεται από τον τελικό αποδέκτη,  τον αρχιτέκτονα, τον αρχαιολόγο, τον πολιτικό μηχανικό, τον συντηρητή.

 

Βέβαια η παραγωγή ορθοφωτογραφιών, για σκοπούς αρχαιολογικής τεκμηρίωσης εκτός από την μεγάλη κλίμακα του τελικού προϊόντος παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες πηγάζουν κυρίως από την μορφολογία και την πολυπλοκότητα  του σχήματος του αντικειμένου, την τοποθεσία (π.χ. δυσκολία πρόσβασης) και συνήθως από τον εξαιρετικά χαμηλό προϋπολογισμό των μελετών αυτού του είδους.

 

Για το σύνολο της Αθηναϊκής Ακρόπολης μέχρι σήμερα τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν ανεπαρκή. Το κυριότερο πρόβλημα οφειλόταν στο γεγονός ότι οι υπάρχουσες αποτυπώσεις ήταν περιορισμένες και με διαφοροποιήσεις στην ακρίβειά τους. Ιδιαίτερα όσον αφορά το λόφο και τα Τείχη, οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν κατόρθωσαν να δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, κυρίως λόγω του μεγέθους του μνημείου, της δυσκολίας πρόσβασης, του απότομου αναγλύφου αλλά και της συνεχούς παρουσίας επισκεπτών. Για την επίλυση του προβλήματος απαιτήθηκαν φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις, σε συνδυασμό με τρισδιάστατη σάρωση.

 

Για την αποτύπωση του λόφου και των Τειχών η ΥΣΜΑ σχεδίασε το έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών», με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

 

Επιπλέον για τις ανάγκες του εν εξελίξει έργου, στις περιοχές των μνημείων όπου εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν αναστηλωτικές επεμβάσεις εκπονούνται από την Υπηρεσία επιμέρους φωτογραμμετρικές μελέτες (σε κλίμακες 1:10 και 1:20).

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab