Αιτία |  Ιστορία |  Αρχές και μέθοδοι |  Οργάνωση εργοταξίων |  Μηχανολογικό συνεργείο |  Ερευνητικές Εφαρμογές  |  Συνέδρια/ Εκθέσεις | 

Ιστορικό εργασιών στην Ακρόπολη από την ΥΣΜΑ

 

1975

 • Σύσταση της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.


1976

 • Συγκρότηση τεχνικού γραφείου και αρχείου τεκμηρίωσης των έργων.


1976-1977

 • Καταγραφή και μελέτη σε βάθος όλων των προβλημάτων των μνημείων της Ακρόπολης σε συνεργασία και με άλλα επιστημονικά ιδρύματα, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
 • Μεταφορά εναετίων Κέκροπος και Κόρης και Καλλιρρόης Δυτικού αετώματος Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως.
 • Λήψη προσωρινών μέτρων προστασίας: τοποθέτηση στεγάστρου στην Πρόσταση των Κορών και στη Δυτική Ζωφόρο του Παρθενώνος.

 

1978

 • Κατασκευή διαβάσεως κυκλοφορίας επισκεπτών στον άξονα Προπυλαίων-Παρθενώνος.
 • Έναρξη έργου καταγραφής διασπάρτων αρχαίων στο Βράχο Ακροπόλεως.

 

1979

 • Έναρξη έργου αποκαταστάσεως Ερεχθείου.
 • Μεταφορά Καρυατίδων στο Μουσείο Ακροπόλεως.
 • Έναρξη έργου στερεώσεως βράχων κλιτύων λόφου Ακροπόλεως.

 

1981

 • Έναρξη έργου στερέωσης του 2ου (από Ν.) επιστυλίου του θριγκού της Ανατολικής Στοάς των Προπυλαίων.
 • Τοποθέτηση νάρθηκος στη ΒΑ γωνία του Παρθενώνος μετά τον σεισμό του Φεβρουαρίου.

 

1982

 • Ολοκλήρωση έργου στερέωσης του 2ου (από Ν.) επιστυλίου του θριγκού της Ανατολικής Στοάς των Προπυλαίων.

 

1984

 •  Έναρξη εγκατάστασης εργοταξίου Παρθενώνος.

 

1985

 •  Ολοκλήρωση εγκατάστασης εργοταξίου Παρθενώνος.

 

1986

 • Έναρξη εκτέλεσης Α΄ αναστηλωτικού προγράμματος Παρθενώνος (αποκατάσταση Ανατολικής όψης).
 • Έναρξη έργου συντήρησης επιφάνειας μνημείων στον Παρθενώνα.
 • Μεταφορά εναετίων (κεφαλές αλόγων άρματος Ηλίου) Ανατολικού Αετώματος Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως.

 

1987

 • Ολοκλήρωση του έργου αποκαταστάσεως του Ερεχθείου.
 • Έναρξη προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της τεκμηρίωσης των έργων.
 • Έναρξη διενέργειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

1989

 •  Μεταφορά μετοπών Ανατολικής πλευράς Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως.

 

1990

 •  Εγκατάσταση του εργοταξίου των Προπυλαίων.
 • Έναρξη αποσυναρμολόγησης των παλαιότερα αναστηλωμένων φατνωματικών οροφών του Κεντρικού Κτηρίου και της Ανατολικής Στοάς των Προπυλαίων.

 

1991

 • Ολοκλήρωση του Α΄ αναστηλωτικού προγράμματος Παρθενώνος (αποκατάσταση Ανατολικής όψης).

 

1992

 • Ολοκλήρωση του έργου στερεώσεως των βράχων των κλιτύων του λόφου Ακροπόλεως.
 • Αποκατάσταση 5ου κίονα νότιας πλευράς Παρθενώνος.
 • Ολοκλήρωση αποσυναρμολόγησης των παλαιότερα αναστηλωμένων φατνωματικών οροφών του Κεντρικού Κτρίου των Προπυλαίων.
 • Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής ευρετηρίασης τεκμηρίωσης έργου αποκαταστάσεως Ερεχθείου.
 • Έναρξη μεταφοράς Δυτικής Ζωφόρου Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως.

 

1993

 • Ολοκλήρωση μεταφοράς Δυτικής Ζωφόρου Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως.
 • Αποσυναρμολόγηση αναστηλωμένων παλαιότερα τμημάτων πλευρικών τοίχων σηκού Παρθενώνος.
 • Έναρξη δομικής αποκατάστασης φατνωμάτων και δοκών αποσυναρμολογημένων οροφών των Προπυλαίων.

 

1994

 • Ολοκλήρωση ανάπτυξης τράπεζας δεδομένων τηςτΤεκμηρίωσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου

 

1995

 • Έναρξη έργου αποκαταστάσεως Προνάου Παρθενώνος.
 • Έναρξη δομικής αποκατάστασης αποσυναρμολογημένων αρχιτεκτονικών μελών Οπισθονάου Παρθενώνος.
 • Έναρξη εργασιών συντήρησης επιφανείας Ερεχθείου.
 • Έναρξη νέου προγράμματος ηλεκτρονικής ευρετηρίασης τεκμηρίωσης έργων Ακροπόλεως.

 

1996

 •  Ολοκλήρωση ταυτίσεων διασπάρτων θραυσμάτων φατνωμάτων οροφών Προπυλαίων.

 

1997

 • Εναρξη στερέωσης, κατά χώραν, των κιόνων του Οπισθονάου του Παρθενώνος.
 • Έναρξη έργου ανατοποθέτησης τριών πρώτων στρώσεων πλευρικών τοίχων σηκού Παρθενώνος.

 

1998

 • Μεταφορά ζωφόρου ναού Αθηνάς Νίκης στο Μουσείο Ακροπόλεως.
 • Έναρξη επέμβασης στη νότια πλευρά της Ανατολικής Στοάς του Κεντρικού Κτηρίου των Προπυλαίων.

 

1999

 • Εγκατάσταση εργοταξίου ναού Αθηνάς Νίκης.
 • Ολοκλήρωση εργασιών στερέωσης, κατά χώραν, των κιόνων του Οπισθονάου του Παρθενώνος.
 • Προεδρικό Διάταγμα 97/1999 συστάσεως ΥΣΜΑ.

 

2000

 • Έναρξη έργου αποκατάστασης ναού Αθηνάς Νίκης (έναρξη αποσυναρμολόγησης ναού).
 • Έναρξη εργασιών δομικής αποκατάστασης λίθων δυτικής ζωφόρου Παρθενώνος.

 

2001

 • Βελτίωση και ενίσχυση εργοταξιακού εξοπλισμού έργου αποκαταστάσεως Παρθενώνος (προμήθεια μηχανημάτων κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου) - εγκατάσταση β΄ οικοδομικού γερανού προς βορράν του μνημείου.
 • Ενίσχυση και επέκταση εργοταξιακού εξοπλισμού έργου αποκαταστάσεως Προπυλαίων (επέκταση γραφείων-εργαστηρίων, εγκατάσταση νέας γερανογέφυρας).
 • Έναρξη β΄φάσης έργου αποκαταστάσεως οπισθονάου Παρθενώνος.
 • Έναρξη έργου αποκαταστάσεως βόρειας κιονοστοιχίας Παρθενώνος.
 • Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης νοτίου τοίχου ανατολικής στοάς κεντρικού κτιρίου Προπυλαίων.
 • Ολοκλήρωση στερέωσης κεντρικού υπερθύρου Προπυλαίων.
 • Εγκατάσταση δικτύου Η/Υ μεταξύ εργοταξίων μνημείων και κεντρικών γραφείων ΥΣΜΑ.
 • Εγκατάσταση εφαρμογής ηλεκτρονικής ευρετηρίασης της τεκμηρίωσης των αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως στα εργοτάξια των μνημείων.

 

2002

 • Έναρξη έργου αποκαταστάσεως οροφών κεντρικού κτηρίου Προπυλαίων
 • Επέκταση και βελτίωση εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού εργοταξίου Παρθενώνος - εγκατάσταση μηχανής λαξεύσεως ραβδώσεων κιόνων.
 • Εγκατάσταση πλέγματος προστασίας διερχομένων επισκεπτών στο κεντρικό κτίριο των Προπυλαίων.
 • Έναρξη έργου αποκαταστάσεως βόρειου τοίχου κεντρικού κτιρίου Προπυλαίων.
 • Έναρξη καθαρισμού λίθων δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνος.
 • Ιστοσελίδα για τα έργα Ακροπόλεως στον κόμβο «Οδυσσέας» του ΥΠΠΟ.

 

2003

 • Εγκατάσταση νέου ανυψωτικού συστήματος (γερανογέφυρας) στο εργοτάξιο ναού Αθηνάς Νίκης.
 • Κατασκευή μεταλλικού οικίσκου εργοταξίου ναού Αθηνάς Νίκης στον χώρο του Βραυρωνείου.
 • Σχεδίαση και κατασκευή ειδικής μηχανής λαξεύσεως ραβδώσεων σπονδύλων ή συμπληρωμάτων σπονδύλων από νέο μάρμαρο στο εργοτάξιο του Παρθενώνος.

 

2004

 • Διαμόρφωση νέου δαπέδου στην κεντρική διάβαση Προπυλαίων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση δευτέρου μηχανικού παντογράφου στο εργοτάξιο του Παρθενώνος
 • Ολοκλήρωση έργου αποκαταστάσεως προνάου Παρθενώνος.
 • Ολοκλήρωση έργου αποκαταστάσεως οπισθονάου Παρθενώνος.
 • Συντήρηση-στεγάνωση μεσαιωνικού κλιμακοστασίου («κοχλία») Παρθενώνος.
 • Ολοκλήρωση έργου καθαρισμού και συντήρησης δυτικής ζωφόρου Παρθενώνος.
 • Ολοκλήρωση έργου αποκαταστάσεως βόρειου τοίχου κεντρικού κτιρίου και ανατολικής κιονοστοιχίας Προπυλαίων.
 • Συντήρηση πώρινου ναΐσκου στον υπόγειο χώρο ναού Αθηνάς Νίκης.
 • Τοποθέτηση δαπέδου από εσχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα πάνω από υπόγειο χώρο ναού Αθηνάς Νίκης.
 • Εγκατάσταση ανελκυστήρος για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης.

 

2005

 • Προμήθεια και εγκατάσταση αναρτώμενης πλατφόρμας αυτοψίας κατάστασης διατήρησης του περιμετρικού Τείχους της Ακρόπολης.
 • Εγκατάσταση και έναρξη ενόργανης παρακολούθησης των δομικών βλαβών του περιμετρικού Τείχους της Ακρόπολης.
 • Αποχωμάτωση Αρρηφορίου

 

2006

 • Ολοκλήρωση κατασκευής ιωνικών κιονοκράνων από νέο μάρμαρο έργου αποκατάστασης Προπυλαίων.
 • Έναρξη κατάχωσης Αρρηφορίου

 

2007

 • Έγκριση από το ΚΑΣ της καταβίβασης των κατά χώραν  αρχαίων μετοπών στο δυτικό τμήμα του θριγκού της βόρειας περίστασης του Παρθενώνα για λόγους προστασίας.
 • Τοποθέτηση ειδικής ανυψούμενης πλατφόρμας στην δυτική πλευρά του Παρθε­νώνα για την εκπόνηση της μελέτης της περιοχής αυτής.
 • Τοποθέτηση στη οριστική τους θέση τους των δύο ιωνικών κιονοκράνων από νέο μάρμαρο στη δυτική αίθουσα των Προπυλαίων.
 • Εγκατάσταση του πρώτου επιταχυνσιογράφου στην Ακρόπολη από το Γεωδυ­ναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
 • Εγκατάσταση συστήματος αισθητήρων παραμορφώσεων οπτικών ινών στο νότιο, βόρειο και ανατολικό τείχος.
 • Έναρξη του έργου «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη», που περιλαμβάνει την φωτογραμμετρική αποτύπωση και την τρισδιάστατη σάρωση του τείχους και του λόφου της Ακρόπολης, με χρηματοδότηση από την Κοινωνία της Πληροφορίας.
 • Έναρξη του έργου «Ψηφιακές δράσεις της Υ.Σ.Μ.Α.», που περιλαμβάνει την δημιουργία Virtual Theatre στο Μουσείο Ακροπόλεως και τη δημιουργία ταινιών με τρισδιάστατα γραφικά, με χρηματοδότηση από την Κοινωνία της Πληροφορίας.
 • Ολοκλήρωση της κατάχωσης του Αρρηφορίου για λόγους προστασίας.
 • Καταβίβαση 6 μετοπών από στο δυτικό τμήμα του θριγκού της βόρειας περίστασης του Παρθενώνα.
 • Έναρξη καταγραφής και τεκμηρίωσης πώρινων αρχιτεκτονικών μελών επί του βράχου.

 

2008

 • Έναρξη καθαρισμού με Laser της οροφής της πρόστασης των  Καρυατίδων.
 • Έγκριση από Κ.Α.Σ. της μελέτης αποκατάστασης του δυτικού τμήματος του θριγκού της βόρειας περίστασης του Παρθενώνα ( Ρ. Χριστοδουλοπούλου ).
 • Έγκριση από Κ.Α.Σ. της μελέτης αποκατάστασης της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα ( Β. Ελευθερίου, Β. Μανιδάκη, Α.Βρούβα).
 • Έγκριση από Κ.Α.Σ. της μελέτης αποκατάστασης της ανωδομής νοτίου τοίχου του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων (Κ. Καρανάσος, Β. Παπαβασιλείου).
 • Ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο για τη στατική συμπεριφορά των τοίχων του σηκού του Παρθενώνα και τη διερεύνηση λύσεων για την αποκατάστασή τους.
 • Αποψίλωση του βραχώδους πρανούς της Ακρόπολης.
 • Τοποθέτηση των αντιγράφων από τεχνητό λίθο των 6 μετοπών του Δυτικού τμήματος της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα.
 • Έναρξη μεταφοράς πώρινων αρχιτεκτονικών μελών στην αποθήκη Belvedere.
 • Εγκατάσταση δικτύου επτά επιταχυνσιογράφων στην Ακρόπολη σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
 • Στερέωση βραχοτεμαχίων στη ΝΑ γωνία του βράχου της Ακρόπολης.
 • Ολοκλήρωση του έργου των ψηφιακών δράσεων της Υ.Σ.Μ.Α. που χρηματοδοτήθηκαν από την Κοινωνία της Πληροφορίας (Virtual Theatre, δημιουργία 2 ταινιών με τρισδιάστατα γραφικά κλπ).
 • Πρώτες σεισμικές καταγραφές στην Ακρόπολη. Σεισμός Ανδραβίδας (8.6.2008) και σεισμός  Μαντουδίου (14.10.2008).
 • Ολοκλήρωση της αναστήλωσης της οροφής της δυτικής αίθουσας των Προπυλαίων. Απομάκρυνση των ικριωμάτων και της γερανογέφυρας της δυτικής αίθουσας.

 

2009

 • Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΥΣΜΑ, του ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου MIE της Ιαπωνίας για την πραγματοποίηση ερευνητικού προγράμματος για την σεισμική παρακολούθηση των μνημείων της Ακρόπολης.
 • Εγκατάσταση δύο επιταχυνσιογράφων στον Παρθενώνα στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας με το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο ΜΙΕ της Ιαπωνίας
 • Πραγματοποίηση μετρήσεων μικροθορύβων για την διερεύνηση δυναμικών χαρακτηριστικών περιοχών των μνημείων και του βράχου στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας με το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο ΜΙΕ της Ιαπωνίας
 • Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας στην περιοχή της Ακρόπολης από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
 • Ολοκλήρωση του προγράμματος «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη» με χρηματοδότηση από την Κοινωνία της Πληροφορίας.  
 • Ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού τμήματος του θριγκού της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα.
 • Ολοκλήρωση της αναστήλωσης της οροφής της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων. Απομάκρυνση των ικριωμάτων και της γερανογέφυρας.
2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab