ΥΣΜΑ |  ΕΣΜΑ | 
Προσωπικό της Ύσμα | 

Η ταυτότητα της ΥΣΜΑ

   

    Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) αποτελεί ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Συστάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 97/1999 (Φ.Ε.Κ. 104/Α/26.5.99), με σκοπό την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων συντήρησης και αναστήλωσης που εκτελούνται στην Ακρόπολη. Την επιστημονική ευθύνη της εκτέλεσης των έργων έχει από το 1975 η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), διεπιστημονική επιτροπή ειδικών επιστημόνων.

    Στην ΥΣΜΑ προϊσταται ο Διευθυντής, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την εισήγηση προς την ΕΣΜΑ για θέματα της αρμοδιότητάς της. Η ΥΣΜΑ διαρθώνεται στους ακόλουθυς τομείς:

 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης και αναστήλωσης του Παρθενώνος
 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης και αναστήλωσης των Προπυλαίων
 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης και αναστήλωσης του ναού της Αθηνάς Νίκης
 • Τεχνικό γραφείο και εργοτάξιο συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης
 • Γραφείο και συνεργείο απογραφής, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης των διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών
 • Γραφείο και εργαστήριο συντήρησης της επιφάνειας
 • Τεχνικό γραφείο και συνεργείο ηλεκτρομηχανολογικής υποστήριξης
 • Εργαστήριο εκμαγείων
 • Γραφείο τεκμηρίωσης
 • Φωτογραφικό εργαστήριο
 • Γραφείο Γραμματείας
 • Γραφείο ενημέρωσης και εκπαίδευσης
 • Γραφείο λογιστηρίου
 • Γραφείο υποστήριξης και διαχείρισης υλικού

    

    Οι αρμοδιότητες καθενός από τους παραπάνω τομείς εργασίας περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΦΕΚ Β' 1593/2002).

    Στην ΥΣΜΑ εργάζονται σήμερα 161 υπάλληλοι όλων των ειδικοτήτων: αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, αρχαιολόγοι, χημικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, συντηρητές και τεχνικοί συντήρησης, μαρμαροτεχνίτες, εργατοτεχνίτες και διοικητικοί υπάλληλοι. Η διεπιστημονική συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων και η εξειδίκευση του προσωπικού εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των έργων Ακροπόλεως, χάρι στην οποία αυτά έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab