Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων κοπτικών εργαλείων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» στο πλαίσιο του έργου « ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ » (CPV: 14522000-6, 44514000-6, 44512910-4) ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΥΔ) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (ΣΧΕΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ)   Διευκρινιστικές ερωτήσεις ...

Διαγωνισμός για τις Υπηρεσίες «ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες «ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ»στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΥΔ) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (ΣΧΕΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Κοπτικών Εργαλείων Μαρμάρου»

Ορθή επανάληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΥΔ) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (ΣΧΕΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΥΣΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Κοπτικών Εργαλείων Μαρμάρου»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΥΔ) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (ΣΧΕΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ΥΣΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)  

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΥΣΜΑ_ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αεροσυμπιεστών & εξαρτημάτων λειτουργίας τους»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την«ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜAΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΟΥΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ΥΣΜΑ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΥΣΜΑ_ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)  

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»  ΥΣΜΑ_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΥΣΜΑ_ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)  ΥΣΜΑ_ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)    

Συνοπτικός διαγωνισμός "Αποξήλωση της βάσης του γερανού Potain από μπετόν, στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα"

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποξήλωση της βάσης του γερανού Potain από μπετόν, στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα» ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ ΥΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ ΥΣΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΣΜΑ ΤΕΥΔ ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ Σ.Υ. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ ΥΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Οριστικοί πίνακες μορίων υποψηφίων διαγωνισμού ΥΣΜΑ (ΑΔΑ: 6ΩΚΦ4653Π4-ΕΚΕ)

Οριστικοί πίνακες μορίων υποψηφίων διαγωνισμού ΥΣΜΑ (ΑΔΑ: 6ΩΚΦ4653Π4-ΕΚΕ) ΠΕ ΑΡΧ. Α1   ΠΕ ΑΡΧ. Α2  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ

Προμήθεια υλικών εργοταξίου

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια «Υλικών εργοταξίου» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ». Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα: ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια «Υλικών εργοταξίου»  ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄(ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄(ΤΕΥΔ) ΥΣΜΑ ...

Προσωρινοί πίνακες μορίων (ΑΔΑ: 6ΩΚΦ4653Π4-ΕΚΕ)

Προσωρινοί πίνακες μορίων υποψηφίων διαγωνισμού ΥΣΜΑ (ΑΔΑ: 6ΩΚΦ4653Π4-ΕΚΕ) ΥΣΜΑ_A1_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΥΣΜΑ_Α2_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΥΣΜΑ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΣΜΑ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΣΜΑ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΣΜΑ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών ΙΔΟΧ

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες συντήρησης στα Μνημεία της Ακρόπολης» του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» (MIS 5002192) με κωδικό Πράξης 2017ΣΕ11410002 της ΣΑΕ 1141 για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ...

Κονίες-αδρανή συντήρησης ειδικών προδιαγραφών

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια “Κονίες-αδρανή συντήρησης  ειδικών προδιαγραφών”. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα: ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Κονίες-αδρανή συντήρησης  ειδικών προδιαγραφών με ΑΔΑΜ  ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄(ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄(ΤΕΥΔ) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄(ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Οικοδομικά υλικά (αδρανή)

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ με ΑΔΑΜ Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα: ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ με ΑΔΑΜ  ΥΣΜΑ ΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄(ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄(ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄(ΤΕΥΔ) ΥΣΜΑ ...

Άμεσα σωστικά μέτρα στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου άμεσα σωστικά μέτρα στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:   ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΣΜΑ ΤΕΥΔ ΥΣΜΑ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΥΣΜΑ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ Σ.Υ. ΥΣΜΑ ΤΕΙΧΟΣ Β14 ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) ΥΣΜΑ Β14 ΟΨΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ ΥΣΜΑ ΤΕΙΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ...

Προμήθεια όγκων μαρμάρου για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια όγκων μαρμάρου για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:    ΥΣΜΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ    ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (πλήρες 3-9-18)(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)    ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ NEO (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)    ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)    ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ...

Προμήθεια όγκων μαρμάρου

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια όγκων μαρμάρου για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:  ΥΣΜΑ_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ  ΥΣΜΑ_ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (πλήρες 3-9-18) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  NEO ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΥΣΜΑ_ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) ...

Προμήθεια αναλώσιμων κοπτικών εργαλείων

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την “Προμήθεια αναλώσιμων κοπτικών εργαλείων” στο πλαίσιο του έργου “Αναστήλωση και Συντήρηση Μνημείων Ακρόπολης”. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:  ΥΣΜΑ_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2018 ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)  ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)  ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ...

Κονίες – αδρανή συντήρησης, ειδικών προδιαγραφών

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια “Κονίες – αδρανή συντήρησης, ειδικών προδιαγραφών” για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:   ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΝΙΕΣ ΑΔΡΑΝΗ 2018   ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)   ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)   ΥΣΜΑ_ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)   ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

Καθαρισμός των περιμετρικών τειχών και των πρανών της Ακρόπολης από την βλάστηση

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) αποτελεί ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Συστάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 97/1999 (Φ.Ε.Κ. 104/Α/26.5.99), με σκοπό την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων συντήρησης και αναστήλωσης που εκτελούνται στην Ακρόπολη. Την επιστημονική ευθύνη της εκτέλεσης των έργων έχει από το 1975 η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), διεπιστημονική επιτροπή ειδικών επιστημόνων. Στην ΥΣΜΑ ...

Προμήθεια αναλώσιμων κοπτικών εργαλείων

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια “Αναλώσιμων κοπτικών εργαλείων” για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα: ΥΣΜΑ_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2018 ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ...

Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια “Υλικών και εργαλείων συντήρησης” για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα: ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΓΡ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ...

Προμήθεια ξυλείας

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ξυλείας για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα: ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Παρακαλούμε να αγνοήσετε το μέχρι τις 21/11/2017 έντυπο οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ξυλείας και να λάβετε υπόψη σας το κάτωθι διορθωμένο έντυπο: ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ) ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ...

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και εργαλείων

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια «Οικοδομικών υλικών και εργαλείων» στο πλαίσιο του έργου «Αναστήλωση και συντήρηση μνημείων Ακρόπολης» (CPV: 44111000-1, 42677000-2, 24200000-6, 14212200-2) Συνημμένα τα τεύχη και σχετικά έγγραφα  ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ με ΑΔΑΜ ΥΣΜΑ ΤΕΥΔ Συνοπτ.Διαγ. Οικοδ.Υλικών και Εργαλείων με ΑΔΑΜ ΥΣΜΑ Τεχν. Προδ. ...

Άμεσα σωστικά μέτρα στο ανατολικό τείχος της Ακρόπολης, στην περιοχή Α1(67,000m-70,000m)/περιοχή αναβατορίου

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για “Άμεσα σωστικά μέτρα στο ανατολικό τείχος της Ακρόπολης, στην περιοχή Α1(67,000m-70,000m)/περιοχή αναβατορίου”. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:  ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ  ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦ. ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ. ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΤΕΥΔ  ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΤΕΥΧΟΣ Σ.Υ.

Ανάθεση μελέτης «Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στον Παρθενώνα»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στον Παρθενώνα» με προεκτιμώμενη αμοιβή 120.967,74 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ   ΤΕΥΔ ΤΟΠ ΦΩΤΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΤΕΥΧΟΣ Σ.Υ.  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Μεταφορά γερανού εντός του σηκού του παρθενώνα

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:    ΓΕΡΑΝΟΙ-  ΣΥΝΟΠΤ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α τεχνικές προδιαγραφές   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΥΔ.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Σχέδιο σύμβασης   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΓΓΥΗΤ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Πίνακας συμμόρφωσης

Πίνακες μορίων (ΑΔΑ: Ω1ΕΜ4653Π4-Ο50)

Οριστικοί πίνακες μορίων υποψηφίων διαγωνισμού ΥΣΜΑ (ΑΔΑ: Ω1ΕΜ4653Π4-Ο50)  ΥΣΜΑ_A1_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ  ΥΣΜΑ_Α2_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ_ΑΡΧΙΤ_ΜΗΧ ΥΣΜΑ_Α3_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ_ΠΟΛ_ΓΕΩ ΥΣΜΑ_Α4_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ_ΧΗΜ_ΜΗΧ ΥΣΜΑ_Β1_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΥΣΜΑ_Β2_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΥΣΜΑ_Β3_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΥΣΜΑ_Β4_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ-ΠΟΛ_ΜΗΧ ΥΣΜΑ_Β5_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ-MHX_MHX ΥΣΜΑ_Β6_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ-ΤΟΠ_ΜΗΧ ΥΣΜΑ_Β7_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΥΣΜΑ_Β8_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΤΕ Συντηρητών ΥΣΜΑ_Β9_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΔΕ Συντηρητών ΥΣΜΑ_Β10_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΥΣΜΑ_Β11_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ...

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης βάσει του Ν.4412/2016

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική–στατική μελέτη των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης των Αθηνών και του βραχώδους υποβάθρου τους σε επιλεγμένες θέσεις άμεσης προτεραιότητας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 132.811,20 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (Εθνικοί Πόροι) ΣΑΕ 014 ΚΩΔ. ...