Αντισεισμικές μελέτες

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος της σεισμικής συμπεριφοράς των μνημείων η ΥΣΜΑ εντάσσει στις εκπονούμενες μελέτες τις καινοτομίες που έχει να επιδείξει η επιστημονική έρευνα.

Το δομικό σύστημα ενός αρχαίου ναού είναι τελείως διαφορετικό από αυτό των σύγχρονων κατασκευών. Η σεισμική διέγερση εκδηλώνεται με την ολίσθηση ή/και την ταλάντωση των λίθων μεμονωμένα ή/και σε ομάδες. Για τη μελέτη στα πλαίσια ενός αναστηλωτικού έργου, ο προσδιορισμός της καταπόνησης είναι εφικτός με τη χρήση ειδικού λογισμικού (3DEC by Itasca).

Οι προγραμματιζόμενες αναστηλωτικές επεμβάσεις στον Παρθενώνα αποσκοπούν στη σύνδεση επιμερούς τμημάτων του μνημείου, τα οποία κατά τους τελευταιους αιώνες στέκονταν ελεύθερα, π.χ. η αποκατάσταση της σύνδεσης του οπισθονάου του Παρθενώνα με τη Δυτική κιονοστοιχία μέσω της τοποθέτησης των μεταξύ τους φατνωματικών πλακών. Κατά αντίστοιχο τρόπο οι εκτεταμένες προσθήκες αρχαίου υλικού, όπως για παράδειγμα στους μακρούς τοίχους του σηκού του Παρθενώνα, επηρεάζουν τη στατικότητα του υπό αναστήλωση συνόλου. Ως αποτέλεσμα απαιτείται πολύ πιο σύνθετη μελέτη των αρχιτεκτονικών λύσεων η οποία πρέπει σαφώς να λαμβάνει υπόψη τα όρια ασφαλείας/αντοχής των σεισμικών αναλύσεων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα εκπονήθηκε ερευνητικό έργο σε συνεργασία με το ΕΜΠ και συγκεκριμένα με το εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας σχετικά με τη διερεύνηση της ευστάθειας πιθανών αναστηλωτικών σεναρίων για την αποκατάσταση των μακρών τοίχων του σηκού του Παρθενώνα, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2008. Στις εικόνες 1-3 παρατίθενται απεικονίσεις από τα προσομοιώματα που κατασκευάστηκαν σε ειδικό λογισμικό.

Οι αριθμητικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με κατάλληλο λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης της σεισμικής συμπεριφοράς των μνημειακών κατασκευών στις τρεις διαστάσεις, επιτρέποντας τον υπολογισμό της καταπόνησης στα επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία. Οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση προέκυψαν από προηγούμενες επιστημονικές μελέτες, οι οποίες επιβεβαίωναν και την αξιοπιστία της μεθόδου και του συγκεκριμένου λογισμικού.

To 2011 στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης αποκατάστασης της Δυτικής όψης του Παρθενώνα, μελετήθηκε με ανάλογο τρόπο η επίδραση της αποσύνδεσης των δύο γωνιών στη σεισμική συμπεριφορά του μνημείου. Στις εικόνες 4-6 παρατίθενται απεικονίσεις από τα προσομοιώματα που κατασκευάστηκαν σε ειδικό λογισμικό.

Οι σεισμικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται χρησιμοποιούν επιλεγμένα σεισμολογικά δεδομένα, όπως προκύπτουν από τις σχετικές σεισμολογικές μελέτες, προκειμένου να είναι συμβατά με τις αναμένομενες σεισμικές εδαφικές κινήσεις στο ιστορικό κέντρο των Αθηνών.

Η ΥΣΜΑ, συνεχίζει την έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα και προχωρεί σε περαιτέρω μελέτες προκειμένου να επισημάνει και να επιλύσει ζητήματα σεισμικής απόκρισης των μνημείων. Στις εικόνες 7-9 παρατίθενται εικόνες από τα σχετικά μοντέλα προσομοίωσης της σεισμικής απόκρισης του Δυτικού πτερού του Παρθενώνα χρησιμοποιώντας εναλλακτικά σενάρια για την επανατοποθέτηση των οροφών.