Στην Ακρόπολη σήμερα πραγματοποιείται ένα μεγάλο τεχνικό έργο, αλλά και μία εκτεταμένη επιστημονική έρευνα για τη συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων. Στόχος του εκπαιδευτικού φακέλου είναι να δείξει σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ποιες αναστηλωτικές επεμβάσεις γίνονται, για ποιο λόγο και ποια μεθοδολογία ακολουθείται.

Περιλαμβάνει δέκα εκπαιδευτικά έντυπα χωρισμένα σε δύο ενότητες καθώς και την ταινία «Τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη». Στην πρώτη ενότητα των εντύπων παρουσιάζονται θεωρητικά θέματα που σχετίζονται γενικά με την αναστήλωση των αρχαίων μνημείων αλλά και ειδικά με την Ακρόπολη. Ένα από τα έντυπα είναι αφιερωμένο στις προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς για αξιοποίηση του φακέλου στο σχολείο μέσα απ’ όλα σχεδόν τα μαθήματα.

Στη δεύτερη ενότητα εντύπων παρουσιάζονται αναλυτικά τα αναστηλωτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε κάθε μνημείο της Ακρόπολης.

Η ψηφιακή εφαρμογή Πρόγραμμα Γλαύκα ολοκληρώνει τη γνωριμία με τις αναστηλωτικές επεμβάσεις στην Ακρόπολη.