Ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία των αναστηλωτικών εργασιών στο νότιο τείχος της Ακρόπολης

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα έργο αποκατάστασης τμήματος του νότιου τείχους της Ακρόπολης, στην περιοχή 6ης- 7ης αντηρίδας, άνωθεν του Διονυσιακού θεάτρου. Το έργο περιελάμβανε εργασίες αρχαιολογικού καθαρισμού, κατά τις οποίες αποκαλύφθηκε η κατάσταση διατήρησης στο άνω τμήμα του τείχους και σε πλήρες πλάτος 6μ., διάστρωση ασφαλτικού υλικού και διαμόρφωση ρύσεων για την απορροή των ομβρίων σε παρακείμενο φρεάτιο, αντικατάσταση σαθρού δομικού υλικού και συμπληρώσεις κενών με λίθο Πιτσών Κορινθίας, εξυγίανση κονιαμάτων δόμησης.

Κατά την διάρκεια του έργου διερευνήθηκε η δομή του τείχους και η κατάσταση διατήρησής του με ενδοσκόπιο, με θερμοκάμερα υπερύθρου κ.α. Η χρήση αρχαίου διάσπαρτου υλικού για την επισκευή των τειχών είναι γνωστή και εξετάζεται πάντα με ενδιαφέρον. Καταγράφηκαν περί τα 20 σπόλια, το σημαντικότερο εκ των οποίων ήταν τμήμα ρωμαϊκής επιγραφής, το οποίο αποτοιχίστηκε. Το έργο θεωρείται πιλοτικό και τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν, τόσο στο ίδιο το μνημείο όσο και στην διαδικασία της υλοποίησης των εργασιών, έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους στις επεμβάσεις που θα ακολουθήσουν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο στερέωσης σχιστολιθικών πρανών στη ΝΔ κλιτύ της Ακρόπολης. Μεταξύ των εργασιών προβλέπονται καθαρισμός από βλάστηση και σαθρές μάζες, τοποθέτηση αγκυρίων, συμπληρώσεις του βράχου με τοιχοποιία σε περιοχές αρνητικής κλίσης, τοποθέτηση πλέγματος κ.α. Έως την ολοκλήρωση του έργου, στο τέλος του τρέχοντος έτους, η διέλευση των επισκεπτών από τον χώρο του Διονυσιακού θεάτρου προς την Ακρόπολη διευθετήθηκε μέσω κλίμακας που κατασκευάστηκε σε παρακείμενη θέση στις παρυφές του Ηρωδείου.