Νέο Χρονολόγιο

1975

Σύσταση της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.

1976

Συγκρότηση τεχνικού γραφείου και αρχείου τεκμηρίωσης των έργων.

1977

 • Καταγραφή και μελέτη σε βάθος όλων των προβλημάτων των μνημείων της Ακρόπολης σε συνεργασία και με άλλα επιστημονικά ιδρύματα, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
 • Μεταφορά εναετίων Κέκροπος και Κόρης και Καλλιρρόης δυτικού αετώματος Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως.
 • Λήψη προσωρινών μέτρων προστασίας: τοποθέτηση στεγάστρου στην πρόσταση των Κορών και στη Δυτική Ζωφόρο του Παρθενώνος.

1978

 • Κατασκευή διαβάσεως κυκλοφορίας επισκεπτών στον άξονα Προπυλαίων-Παρθενώνος.
 • Έναρξη έργου καταγραφής διασπάρτων αρχαίων στο Βράχο Ακροπόλεως.

1979

 • Έναρξη έργου αποκαταστάσεως Ερεχθείου.
 • Μεταφορά Καρυατίδων στο Μουσείο Ακροπόλεως.
 • Έναρξη έργου στερεώσεως βράχων κλιτύων λόφου Ακροπόλεως.

1981

 • Έναρξη έργου στερέωσης του 2ου (από Ν.) επιστυλίου του θριγκού της Ανατολικής Στοάς των Προπυλαίων.
 • Τοποθέτηση νάρθηκος στη ΒΑ γωνία του Παρθενώνος μετά τον σεισμό του Φεβρουαρίου.

1982

Ολοκλήρωση έργου στερέωσης του 2ου (από Ν.) επιστυλίου του θριγκού της Ανατολικής Στοάς των Προπυλαίων.

1984

Έναρξη εγκατάστασης εργοταξίου Παρθενώνος.

1985

Ολοκλήρωση εγκατάστασης εργοταξίου Παρθενώνος.

1986

 • Έναρξη εκτέλεσης Α΄ αναστηλωτικού προγράμματος Παρθενώνος (αποκατάσταση Ανατολικής όψης).
 • Έναρξη έργου συντήρησης επιφάνειας μνημείων στον Παρθενώνα.
 • Μεταφορά εναετίων (κεφαλές αλόγων άρματος Ηλίου) Ανατολικού Αετώματος Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως.

1987

 • Ολοκλήρωση του έργου αποκαταστάσεως του Ερεχθείου.
 • Έναρξη προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της τεκμηρίωσης των έργων.
 • Έναρξη διενέργειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

1989

Μεταφορά μετοπών Ανατολικής πλευράς Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως.

1990

 • Εγκατάσταση του εργοταξίου των Προπυλαίων.
 • Έναρξη αποσυναρμολόγησης των παλαιότερα αναστηλωμένων φατνωματικών οροφών του Κεντρικού Κτηρίου και της Ανατολικής Στοάς των Προπυλαίων.

1991

Ολοκλήρωση του Α΄ αναστηλωτικού προγράμματος Παρθενώνος (αποκατάσταση Ανατολικής όψης).

1992

 • Ολοκλήρωση του έργου στερεώσεως των βράχων των κλιτύων του λόφου Ακροπόλεως.
 • Αποκατάσταση 5ου κίονα νότιας πλευράς Παρθενώνος.
 • Ολοκλήρωση αποσυναρμολόγησης των παλαιότερα αναστηλωμένων φατνωματικών οροφών του Κεντρικού Κτρίου των Προπυλαίων.
 • Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής ευρετηρίασης τεκμηρίωσης έργου αποκαταστάσεως Ερεχθείου.
 • Έναρξη μεταφοράς Δυτικής Ζωφόρου Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως.

1993

 • Ολοκλήρωση μεταφοράς Δυτικής Ζωφόρου Παρθενώνος στο Μουσείο Ακροπόλεως.
 • Αποσυναρμολόγηση αναστηλωμένων παλαιότερα τμημάτων πλευρικών τοίχων σηκού Παρθενώνος.
 • Έναρξη δομικής αποκατάστασης φατνωμάτων και δοκών αποσυναρμολογημένων οροφών των Προπυλαίων.

1994

Ολοκλήρωση ανάπτυξης τράπεζας δεδομένων της Τεκμηρίωσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου.

1995

 • Έναρξη έργου αποκαταστάσεως Προνάου Παρθενώνος.
 • Έναρξη δομικής αποκατάστασης αποσυναρμολογημένων αρχιτεκτονικών μελών Οπισθονάου Παρθενώνος.
 • Έναρξη εργασιών συντήρησης επιφανείας Ερεχθείου.
 • Έναρξη νέου προγράμματος ηλεκτρονικής ευρετηρίασης τεκμηρίωσης έργων Ακροπόλεως.

1996

Ολοκλήρωση ταυτίσεων διασπάρτων θραυσμάτων φατνωμάτων οροφών Προπυλαίων.

1997

 • Έναρξη στερέωσης, κατά χώραν, των κιόνων του Οπισθονάου του Παρθενώνος.
 • Έναρξη έργου ανατοποθέτησης τριών πρώτων στρώσεων πλευρικών τοίχων σηκού Παρθενώνος.

1998

 • Μεταφορά ζωφόρου ναού Αθηνάς Νίκης στο Μουσείο Ακροπόλεως.
 • Έναρξη επέμβασης στη νότια πλευρά της Ανατολικής Στοάς του Κεντρικού Κτηρίου των Προπυλαίων.

1999

 • Εγκατάσταση εργοταξίου ναού Αθηνάς Νίκης.
 • Ολοκλήρωση εργασιών στερέωσης, κατά χώραν, των κιόνων του Οπισθονάου του Παρθενώνος.
 • Προεδρικό Διάταγμα 97/1999 συστάσεως ΥΣΜΑ.

2000

 • Έναρξη έργου αποκατάστασης ναού Αθηνάς Νίκης (έναρξη αποσυναρμολόγησης ναού).
 • Έναρξη εργασιών δομικής αποκατάστασης λίθων δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα.

2001

 • Eγκατάσταση β΄ οικοδομικού γερανού προς βορράν του Παρθενώνα.
 • Έναρξη β΄φάσης έργου αποκατάστασης του οπισθονάου του Παρθενώνα.
 • Έναρξη έργου αποκατάστασης της βόρειας κιονοστοιχίας του Παρθενώνα.
 • Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης νοτίου τοίχου ανατολικής στοάς κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
 • Ολοκλήρωση στερέωσης του κεντρικού υπερθύρου των Προπυλαίων.
 • Εγκατάσταση εφαρμογής ηλεκτρονικής ευρετηρίασης της τεκμηρίωσης των αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως στα εργοτάξια των μνημείων.

2002

 • Έναρξη έργου αποκατάστασης των οροφών του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων
 • Έναρξη έργου αποκατάστασης του βόρειου τοίχου του κεντρικού κτιρίου των Προπυλαίων.
 • Έναρξη καθαρισμού λίθων δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα με laser.

2003

 • Εγκατάσταση νέου ανυψωτικού συστήματος (γερανογέφυρας) στο εργοτάξιο του ναού της Αθηνάς Νίκης.
 • Σχεδίαση και κατασκευή ειδικής μηχανής λάξευσης ραβδώσεων σπονδύλων ή συμπληρωμάτων σπονδύλων από νέο μάρμαρο στο εργοτάξιο του Παρθενώνα.

2004

 • Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης του προνάου του Παρθενώνα.
 • Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης του οπισθονάου του Παρθενώνα.
 • Ολοκλήρωση έργου καθαρισμού και συντήρησης της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα.
 • Ολοκλήρωση έργου αποκαταστάσεως βόρειου τοίχου κεντρικού κτηρίου και ανατολικής κιονοστοιχίας Προπυλαίων.
 • Συντήρηση πώρινου ναΐσκου στον υπόγειο χώρο του ναού της Αθηνάς Νίκης.
 • Τοποθέτηση εσχάρας από ανοξείδωτο χάλυβα πάνω από τον υπόγειο χώρο του ναού Αθηνάς Νίκης.
 • Εγκατάσταση ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης.

2005

Εγκατάσταση και έναρξη ενόργανης παρακολούθησης των δομικών βλαβών του περιμετρικού Τείχους της Ακρόπολης.

2006

Ολοκλήρωση κατασκευής ιωνικών κιονοκράνων από νέο μάρμαρο του έργου αποκατάστασης Προπυλαίων.

2007

 • Καταβίβαση 6 αρχαίων μετοπών από το δυτικό τμήμα του θριγκού της βόρειας περίστασης του Παρθενώνα για λόγους προστασίας.
 • Εγκατάσταση του πρώτου επιταχυνσιογράφου στην Ακρόπολη από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
 • Έναρξη του έργου «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη», που περιλαμβάνει τη φωτογραμμετρική αποτύπωση και την τρισδιάστατη σάρωση του τείχους και του λόφου της Ακρόπολης.
 • Ολοκλήρωση της κατάχωσης των θεμελιοτοίχων του Αρρηφορίου για λόγους προστασίας.
 • Καταγραφή και τεκμηρίωση των πώρινων αρχιτεκτονικών μελών επί του βράχου της Ακρόπολης.

2008

 • Ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη στατική συμπεριφορά των τοίχων του σηκού του Παρθενώνα και τη διερεύνηση λύσεων για την αποκατάστασή τους.
 • Εγκατάσταση δικτύου επτά επιταχυνσιογράφων στην Ακρόπολη σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
 • Ολοκλήρωση της αναστήλωσης της οροφής της δυτικής αίθουσας των Προπυλαίων. Απομάκρυνση των ικριωμάτων και της γερανογέφυρας της δυτικής αίθουσας.

2009

 • Ολοκλήρωση του προγράμματος «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη».
 • Ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού τμήματος του θριγκού της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα.
 • Ολοκλήρωση της αναστήλωσης της οροφής της ανατολικής στοάς των Προπυλαίων. Απομάκρυνση των ικριωμάτων και της γερανογέφυρας.
 • Ολοκλήρωση του καθαρισμού της φατνωματικής οροφής του Ερεχθείου με laser.

2010

 • Τοποθέτηση των αντιγράφων από τεχνητό λίθο των 6 μετοπών του δυτικού τμήματος της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα.
 • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα.
 • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του ναού της Αθηνάς Νίκης.

2011

 • Μετεγκατάσταση του γερανού τύπου Derrick από τη βόρεια στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα.
 • Έναρξη του έργου αποκατάστασης των γωνιών της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα.
 • Έναρξη εργασιών αποκατάστασης του ορθοστάτη του βορείου τοίχου του Παρθενώνα.
 • Έργο αποκατάστασης του νότιου τοίχου του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
 • Έναρξη εργασιών αποκατάστασης λίθων της κορωνίδας του βάθρου του ναού της Αθηνάς Νίκης.
 • Εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για τη διερεύνηση κατάλληλου κονιάματος για τη συγκόλληση πωρολίθων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • Έναρξη τρισδιάστατων σαρώσεων αρχιτεκτονικών μελών των μνημείων.

2012

 • Επέκταση του δικτύου των επιταχυνσιογράφων στην Ακρόπολη, υποστήριξη της λειτουργίας του και επεξεργασία των καταγραφών.
 • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των λίθων της κορωνίδας του βάθρου του ναού της Αθηνάς Νίκης και εργασιών βελτίωσης του υπογείου χώρου του ναού της Αθηνάς Νίκης.
 • Έναρξη του έργου αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων.
 • Συγκόλληση θραυσμάτων πώρινων αρχιτεκτονικών μελών.

2013

 • Έναρξη της κατάξεσης ραβδώσεων στα συμπληρώματα κιόνων του Προνάου του Παρθενώνος.
 • Χύτευση αντιγράφων δυτικής πλευράς Παρθενώνα.
 • Βράβευση της ΕΣΜΑ με το Grand Prix της Europa Nostra στην κατηγορία «Συνεχής Προσφορά» και βράβευση του έργου αποκατάστασης των Προπυλαίων με το βραβείο της Europa Nostra στην κατηγορία «Αποκατάσταση Μνημείων».

2014

 • Έναρξη ανατοποθέτησης αρχιτεκτονικών μελών στις δύο γωνίες του θριγκού της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα.
 • Έναρξη εργασιών στο δυτικό πτερό του Παρθενώνα.
 • Έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του νότιου τείχους, μεταξύ 6ης και 7ης αντηρίδας.
 • Διερεύνηση των επιχώσεων του βράχου της Ακρόπολης μέσω διερευνητικών τομών παράλληλα με το τείχος.
 • Ολοκλήρωση της συντήρησης στο ΒΔ κίονα του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
 • Ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης στον ναό της Αθηνάς Νίκης.
 • Μεταφορά επιγραφών από τον αρχαιολογικό χώρο στο παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως.
 • Αποτελέσματα διερεύνησης σύστασης κονιαμάτων σφράγισης και πλήρωσης με μικρότερη περιεκτικότητα σε τσιμέντο.
 • Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΥΣΜΑ και Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για ψηφιακή οργάνωση και διάθεση περιεχομένου για τα αναστηλωτικά έργα Ακροπόλεως.
 • Ανανέωση μνημονίου τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της ΥΣΜΑ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Πανεπιστημίου MIE της Ιαπωνίας για την εγκατάσταση δύο επιταχυνσιογράφων.

2015

 • Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα.
 • Ολοκλήρωση της ανατοποθέτησης 28 ορθοστατών.
 • Δομική αποκατάσταση δύο κατακείμενων λίθων του υπερθύρου.
 • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης της νότιας πτέρυγας των Προπυλαίων.
 • Ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης της ΒΔ γωνίας του κεντρικού κτηρίου των Προπυλαίων.
 • Ολοκλήρωση του έργου κατάχωσης του εσωτερικού του Ερεχθείου για λόγους προστασίας.
 • Διαμόρφωση πορείας επισκεπτών και θέσης θέασης του ναού της Αθηνάς Νίκης από την περιοχή του Βραυρωνίου.
 • Ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του νότιου τείχους μεταξύ της 6ης και 7ης αντηρίδας.
 • Έναρξη διερεύνησης της πολυχρωμίας στα μνημεία της Ακρόπολης.
 • Ολοκλήρωση του έργου τρισδιάστατης σάρωσης και παραγωγής ψηφιακού μοντέλου του ναού της Αθηνάς Νίκης.
 • Ολοκλήρωση του έργου φωτογραμμετρικής αποτύπωσης του Παρθενώνα και των Προπυλαίων στις περιοχές επέμβασης.

2016

 • Στερέωση τμήματος βράχου στο ΒΔ τμήμα της Ακρόπολης.
 • Έναρξη συντήρησης της κιονοστοιχίας της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων.
 • Αναμόρφωση εργοταξιακών εγκαταστάσεων για την έναρξη νέων αναστηλωτικών προγραμμάτων.
 • Έναρξη ερευνητικών προγραμμάτων για επιλογή υλικών για τις επεμβάσεις στα τείχη.

2017

 • Έναρξη του έργου αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα.
 • Έναρξη εργασιών αποκατάστασης στην περιοχή Β17 του βόρειου τείχους της Ακρόπολης.
 • Δωρεά και μεταφορά του γερανού Derrick του Παρθενώνα στο Τεχνολογικό Πάρκο του ΕΜΠ στο Λαύριο. Μετακίνηση του γερανού Potain από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα στο εσωτερικό του μνημείου.
 • Διερεύνηση για την επιλογή νέου συμβατού δομικού λίθου για την αποκατάσταση του τείχους της Ακρόπολης σε συνεργασία με το Κέντρο Λίθου.
 • Ολοκλήρωση αποκατάστασης της αρχαϊκής τριγλύφου με αρ. 21432.