ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αντικείμενο Ενημερωτικού Σημειώματος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής «το ΥΠ.ΠΟ.Α.»), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας αριθμ.20-22, T.K.106 82, +30 2131322100, 2131322421, e-mail: [email protected], με την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, μόνον εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του ν.4624/2019 και του ν.3471/2006 όπως ισχύουν. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες του των ψηφιακών κόμβων του ΥΠΠΟΑ και του παρόντος ιστότοπου (εφεξής «Ιστοσελίδα») καθώς και τους χρήστες των λοιπών ψηφιακών κόμβων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά την επίσκεψη και χρήση του ιστοτόπου.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:
• «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
• «Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
• «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
• «Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.
• «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
• «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.
• «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
• «Υποκείμενο των Δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, π.χ. οι εκπαιδευόμενοι, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι του Υπουργείου κ.λπ.
• «Συγκατάθεση»: του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
• «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
• «Υφιστάμενη Νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο ν. 4624/2019, ο ν.3671/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α.

Δεδομένα που συλλέγει το Υπουργείο μέσω της ιστοσελίδας www.ysma.gr όσο και μέσω των υπερσυνδέσμων που ανακατευθύνουν σε ιστοτόπους του Υπουργείου
Κατά την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας συλλέγονται και επεξεργάζονται τα ακόλουθα:

Δραστηριότητα Επεξεργασίας Προσωπικά Δεδομένα Πηγή Σκοπός Νομική Βάση Χρόνος διατήρησης        ΥΣΜΑ
Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Υπηρεσίας Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ταχυδρομείου Το Υποκείμενο των δεδομένων Ενημέρωση μέσω του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) Η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας  [ΓΚΠΔ άρθρο 6 §1 (ε) & ν. 4624/2019 άρθρο 5]. Μέχρι τη διαγραφή από τη λίστα ενημερωτικού δελτίου · Εκτελούντες την επεξεργασία

· Ελεγκτικές/Δικαστικές αρχές

Διαχείριση της ιστοσελίδας Υποβολή αναφοράς Το απαραίτητο διάστημα μέχρι την επίλυση του ζητήματος για το οποίο έγινε η αναφορά · Ελεγκτικές/Δικαστικές αρχές

 

Δεδομένα που συγκεντρώνουμε αυτόματα

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας όσο και τους υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν σε ιστοτόπους λοιπών φορέων και υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. (όπως λ.χ. Εθνικό Αρχείο Μνημείων, Κεντρικά και Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, Φεστιβάλ, Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων, Πύλη Πολιτιστικών Φορέων, Επιτελική Δομή ΥΠ.ΠΟ.Α., Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κ.λπ.) συγκεντρώνουμε και πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό σύστημα, το αποτέλεσμα της περιήγησης (απλός επισκέπτης ή εγγεγραμμένος πελάτης), το ιστορικό περιήγησης, το είδος των δεδομένων που είδατε. Μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε δεδομένα μέσω cookies.

Συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ανήλικων

Κατά κανόνα το ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν προβαίνει σε άμεση ή έμμεση συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ανηλίκων (δηλαδή προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να διασταυρώνεται και να επαληθεύεται η ηλικία των προσώπων που εισέρχονται ή χρησιμοποιούν στην ιστοσελίδα, συστήνεται σε γονείς και κηδεμόνες ανηλίκων να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΥΠ.ΠΟ.Α. εάν διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων για τους οποίους είναι υπεύθυνοι, προκειμένου να ασκήσουν αντίστοιχα τα δικαιώματα που τους παρέχονται, όπως π.χ. για τη διαγραφή των δεδομένων τους. Σε περίπτωση που το ΥΠ.ΠΟ.Α. αντιληφθεί ότι έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, δεσμεύεται να τα διαγράψει αμέσως και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων αυτών.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΟΧ.

Κατ’ αρχήν, το ΥΠ.ΠΟ.Α. δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και Διεθνείς Οργανισμούς. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας, σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή Διεθνή Οργανισμό, το ΥΠ.ΠΟ.Α. προηγουμένως βεβαιώνει ότι τηρείται μία εκ των νομίμων βάσεων του άρθρου 6 ή 9 του Κανονισμού και σωρευτικά:

α)Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση (άρθρο 45 ΓΚΠΔ) ή

β) Να τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ  για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών (άρθρο 46 ΓΚΠΔ) ή

γ) Για τις περιστασιακές επεξεργασίες, να υφίσταται μία εκ των εξαιρέσεων που προβλέπεται στο άρθρο 49 του ΓΚΠΔ (π.χ. η ρητή συγκατάθεση του χρήστη και ενημέρωσή του σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων  του  υποκειμένου των δεδομένων κλπ.).

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους διαφορετικής έντασης και έκτασης κινδύνους επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και για τις ελευθερίες των υποκειμένων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, το ΥΠ.ΠΟ.Α. λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των σχετικών δικαιωμάτων τους. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, το ΥΠ.ΠΟ.Α. λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (π.χ. antivirus) συμμορφούμενο με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Δικαιώματα  των Υποκειμένων των δεδομένων

Το ΥΠ.ΠΟ.Α. μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των υποκειμένων, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Εν γένει, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία τηρεί το ΥΠ.ΠΟ.Α.    Να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων.
Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.    Να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

 

Επιπροσθέτως, το υποκείμενο των δεδομένων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δικαιούται να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, το ΥΠ.ΠΟ.Α. θα ανταποκριθεί άμεσα [σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος], ενημερώνοντάς σας  γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Υπουργείο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου στο e-mail [email protected].

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων-Κουμπιά κοινωνικών μέσων

Social media widgets

Στον παρόντα Ιστότοπο υπάρχουν κουμπιά κοινωνικών μέσων – Social media widgets (λ.χ. Facebook, Youtube, Twitter) με την χρήση των οποίων, αφού ο χρήστης συνδεθεί στο κοινωνικό δίκτυο, δημιουργείται ειδικό ψηφιακό αποτύπωμά του, για το οποίο τόσο το ΥΠ.ΠΟ.Α. όσο και το ίδιο το κοινωνικό δίκτυο, ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Για το ΥΠ.ΠΟ.Α. σκοπός της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί η διαλειτουργικότητα της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι η επίτευξη του έννομου συμφέροντος του ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1 στοιχ. στ’)

Το ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη επεξεργασία διενεργηθεί σε αυτά από τους από κοινού Υπευθύνους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων και τις επιλογές ρύθμισης των δικτύων αυτών, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Σύνδεσμοι

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν υπερσύνδεσμοι τρίτων φορέων του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα. Οι φορείς αυτοί αποτελούν Αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, από τη στιγμή που ο χρήστης επιλέξει τον υπερσύνδεσμο τους και το Υ.Π.ΠΟ.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επεξεργασία διενεργηθεί επί των δεδομένων τους.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της  κανονιστικής συμμόρφωσής του ΥΠ.ΠΟ.Α. καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Συνιστούμε λοιπόν να ανατρέχετε κάθε φορά στην επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής, για την επαρκή σας ενημέρωση.