Άμεσα σωστικά μέτρα στο ανατολικό τείχος της Ακρόπολης, στην περιοχή Α1(67,000m-70,000m)/περιοχή αναβατορίου

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για "Άμεσα σωστικά μέτρα στο ανατολικό τείχος της Ακρόπολης, στην περιοχή Α1(67,000m-70,000m)/περιοχή αναβατορίου".

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

 ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

 ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦ.

ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.

ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΤΕΥΔ

 ΥΣΜΑ_Α.ΤΕΙΧΟΣ_ΤΕΥΧΟΣ Σ.Υ.