Προμήθεια ξυλείας

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ξυλείας για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης.

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε να αγνοήσετε το μέχρι τις 21/11/2017 έντυπο οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια ξυλείας και να λάβετε υπόψη σας το κάτωθι διορθωμένο έντυπο:

ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ)

ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΣΜΑ_ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΣΜΑ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΕΥΔ