Προμήθεια όγκων μαρμάρου

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια όγκων μαρμάρου για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης.

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

 ΥΣΜΑ_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

 ΥΣΜΑ_ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (πλήρες 3-9-18) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  NEO ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΥΣΜΑ_ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

 ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (30-8-2018)(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)