Καθαρισμός των περιμετρικών τειχών και των πρανών της Ακρόπολης από την βλάστηση

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) αποτελεί ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Συστάθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 97/1999 (Φ.Ε.Κ. 104/Α/26.5.99), με σκοπό την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων συντήρησης και αναστήλωσης που εκτελούνται στην Ακρόπολη. Την επιστημονική ευθύνη της εκτέλεσης των έργων έχει από το 1975 η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), διεπιστημονική επιτροπή ειδικών επιστημόνων.

Στην ΥΣΜΑ προΐσταται ο Διευθυντής, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την απρόσκοπτη λειτουργία του έργου, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την εισήγηση προς την ΕΣΜΑ για θέματα της αρμοδιότητάς της.

 ΥΣΜΑ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΥΣΜΑ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦ.

ΥΣΜΑ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΤΕΥΔ

 ΥΣΜΑ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 ΥΣΜΑ_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ με ΑΔΑΜ