Κονίες - αδρανή συντήρησης, ειδικών προδιαγραφών

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια "Κονίες - αδρανή συντήρησης, ειδικών προδιαγραφών" για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης.

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

  ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΝΙΕΣ ΑΔΡΑΝΗ 2018

  ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

  ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

  ΥΣΜΑ_ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

  ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)