Κονίες-αδρανή συντήρησης ειδικών προδιαγραφών

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια "Κονίες-αδρανή συντήρησης  ειδικών προδιαγραφών".

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Κονίες-αδρανή συντήρησης  ειδικών προδιαγραφών με ΑΔΑΜ

 ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄(ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄(ΤΕΥΔ)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄(ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)