Μεταφορά γερανού εντός του σηκού του παρθενώνα

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ.

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

   ΓΕΡΑΝΟΙ-  ΣΥΝΟΠΤ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α τεχνικές προδιαγραφές

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΥΔ.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Σχέδιο σύμβασης

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΓΓΥΗΤ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Πίνακας συμμόρφωσης

Αφήστε μια απάντηση