Οικοδομικά υλικά (αδρανή)

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ με ΑΔΑΜ

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ με ΑΔΑΜ

 ΥΣΜΑ ΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄(ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄(ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄(ΤΕΥΔ)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄(ΣΧΕΔ. ΣΥΜΒ.)