ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Κοπτικών Εργαλείων Μαρμάρου»

Ορθή επανάληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΥΔ)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (ΣΧΕΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΥΣΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)