Προμήθεια υλικών εργοταξίου

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια «Υλικών εργοταξίου» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ».

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια «Υλικών εργοταξίου»

 ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄(ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄(ΤΕΥΔ)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄(ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)