Προμήθεια όγκων μαρμάρου για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια όγκων μαρμάρου για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης.

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

   ΥΣΜΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

   ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (πλήρες 3-9-18)(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

   ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ NEO (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

   ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

   ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (30-8-2018)(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)