Συνοπτικός διαγωνισμός "Αποξήλωση της βάσης του γερανού Potain από μπετόν, στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα"

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποξήλωση της βάσης του γερανού Potain από μπετόν, στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα»

ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ

ΥΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ

ΥΣΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΣΜΑ ΤΕΥΔ

ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ Σ.Υ. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ

ΥΣΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ