Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

 ΥΣΜΑ_ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΥΣΜΑ_ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

 ΥΣΜΑ_ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)