Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αεροσυμπιεστών & εξαρτημάτων λειτουργίας τους»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την«ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜAΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΟΥΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

ΥΣΜΑ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΥΣΜΑ_ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)