Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΥΣΜΑ_ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)

ΥΣΜΑ_ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)