Ανάθεση μελέτης «Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στον Παρθενώνα»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στον Παρθενώνα» με προεκτιμώμενη αμοιβή 120.967,74 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ

  ΤΕΥΔ ΤΟΠ ΦΩΤΟ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ Σ.Υ.

 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ