Οι ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό σε μία προσπάθεια να επικοινωνήσουν την πορεία των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στην Ακρόπολη. Την ίδια στιγμή επιδιώκει να προσελκύσει και αναγνώστες με εξειδικευμένα ενδιαφέροντα που ζητούν να έχουν περισσότερη πληροφορήση για ορισμένα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζονται κατά την εκτέλεση των έργων. Η περιοδική αυτή ενημέρωση έχει ως στόχο να καταγράψει και να διαδόσει την εμπειρία και τις γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων της εκτέλεσης των έργων.