Το έργο των «Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών» στοχεύει πρωτίστως στην απογραφή, καταγραφή, φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση, καθώς και στην ταξινόμηση και στην διευθέτηση όλου του διάσπαρτου υλικού, που υπάρχει σήμερα επί του βράχου της Ακροπόλης. Το διάσπαρτο υλικό προέρχεται απ’ όλες τις ιστορικές φάσεις της Ακρόπολης και αποτελείται στην πλειονότητα του από αρχιτεκτονικά μέλη, ακέραια ή θραυσματικά σωζόμενα, καθώς και από παντός είδους λίθινα αρχαιολογικά κατάλοιπα, όπως ενεπίγραφους λίθους, τμήματα ολόγλυφων ή ανάγλυφων έργων, μαρμάρινα αγγεία, βωμίσκους, τραπεζοφόρα, αναθηματικά βάθρα κλπ. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του έργου των «Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών» αποτελεί η ταύτιση και η απόδοση μέρους των Αρχιτεκτονικών Μελών” σε μνημεία της Ακρόπολης και περιμετρικά αυτής, καθώς και η συσχέτιση τους μέσω συγκολλήσεων με ήδη γνωστά μέλη των διαφόρων μνημείων, ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί το υλικό αυτό στα αναστηλωτικά έργα που εκπονούνται επί και πέριξ του Ιερού Βράχου. Η ίδια αρχή ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες αρχαίων έργων τέχνης, π.χ. απόδοση θραυσμάτων σε ήδη γνωστά γλυπτά. Τελικός στόχος του έργου, είναι η τελική διευθέτηση του διάσπαρτου υλικού σε άμεση συνάρτηση με την τελική διαμόρφωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

Η επιστημονική έρευνα και δημοσίευση του υλικού ή μέρος αυτού αποτελεί εξ ορισμού υποχρέωση του έργου των «Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών». Ο όγκος του υλικού είναι αναμφίβολα μεγάλος και η συστηματική μελέτη και σύγκρισή τους καθιστά μάλλον αναγκαία την απομάκρυνση τους από τον Ιερό Βράχο, κάτι που θα συμβάλει σίγουρα και στην περαιτέρω ανάδειξη των μνημείων καθώς και στην τελική διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου, μετά την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών έργων.

Η έρευνα του διάσπαρτου υλικού άρχισε συστηματικά το 1977 από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, η οποία και αναγνώρισε την επιτακτική ανάγκη τεκμηρίωσης και διευθέτησης όλου αυτού του υλικού. Από το 2000 το έργο των διασπάρτων περιλαμβάνεται στα προγράμματα της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Στο έργο των «Διασπάρτων Αρχιτεκτονικών Μελών» εργάζονται ένας επικεφαλής αρχιτέκτονας ή αρχαιολόγος με ένα συνεργείο εξειδικευμένων εργατοτεχνιτών. Από το 1977 μέχρι το 1994 επιστημονικοί υπεύθυνοι υπήρξαν οι αρχιτέκτονες Τ. Τανούλας, Δ. Ζιρώ και Θ. Τσιτρούλης, ακολούθως ο αρχαιολόγος Κ. Κίσσας και από το 2007 η αρχαιολόγος Ε. Σιουμπάρα.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στη διερεύνηση του διάσπαρτου υλικού είναι συνοπτικά η ακόλουθη: περισυλλογή του υλικού ή διάλυση των λιθοσωρών, μεταφορά των θραυσμάτων σε ξύλινες εξέδρες και πρώτη ταξινόμηση, αρίθμηση, καταγραφή, φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση των ειργασμένωνθραυσμάτων. Τα άμορφα συγκεντρώνονται σε ξεχωριστούς λιθοσωρούς. Απόδοση, σε άμεση συνεργασία με τους υπεύθυνους μηχανικούς των εργοταξίων των μνημείων, και παράδοση αρχιτεκτονικών μελών στα αναστηλωτικά έργα. Τα θραύσματα των γλυπτών, των επιγραφών, πολλών επιλεγμένων αρχιτεκτονικών μελών και όλα τα αρχαϊκά αρχιτεκτονικά μέλη παραδίδονται μετά από την καταγραφή τους στην Εφορεία Αρχαιοτήτων, όπου και διερευνώνται οι πιθανότητες συγκολλήσεως τους με ήδη γνωστά και δημοσιευμένα έργα. Ακολουθεί η ομαδοποίηση και επανατοποθέτηση των μελών σε λιθοσωρούς ανά είδος (π.χ. κιονόκρανα δωρικά, ιωνικά, κορινθιακά, βάσεις κιόνων, περιρραντήρια, σαρκοφάγοι κ.λ.π.), ενώ τα υπόλοιπα μέλη συγκεντρώνονται σε νεοδημιουργηθέντες λιθοσωρούς. Τέλος παραδίδονται τα δελτία καταγραφής, το φωτογραφικό και σχεδιαστικό υλικό στο Αρχείο της ΥΣΜΑ (Γραφείο Τεκμηρίωσης), όπου και ολοκληρώνεται η αρχειοθέτηση.

Print