Η αντιμετώπιση των προβλημάτων διάβρωσης και ευστάθιας που παρουσίαζαν οι βράχοι στην περίμετρο της Ακρόπολης αποτέλεσε προτεραιότητα για την ΕΣΜΑ. Από το 1979 έως το 1993 στερεώθηκαν οι βράχοι των κλιτύων σε 22 περιοχές περιμετρικά του λόφου. Στη διάρκεια του έργου οι ασταθείς βράχοι στερεώθηκαν με αγκυρώσεις, υπό πίεση, στη μάζα του πετρώματος, με αγκύρια και κεφαλές από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα. Σφραγίστηκαν επίσης οι ρωγμές και πληρώθηκαν οι ασυνέχειες των βράχων με ενέματα ειδικού κονιάματος. Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 είχαν αντιμετωπιστεί τα μείζονα προβλήματα στον βράχο. Περιορισμένης κλίμακας εργασίες στον βράχο, όπως στερέωση του βράχου νοτίων του ναού της Αθηνάς Νίκης και του νοτιοανατολικού πρανούς, συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια.

Στις αρχές του 2014 μετά από έντονη βροχόπτωση προκλήθηκε πτώση μικρού τεμάχους στο νοτιοδυτικό πρανές του βράχου σε περιοχή των σχιστολιθικών αποθέσεων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις επιδεινούμενες κλιματικές αλλαγές, ανέδειξε την ανάγκη ενός νέου προγράμματος επεμβάσεων σε περιοχές του βράχου.

Η έναρξη των έργων στα τείχη και τον βράχο διευρύνει τον κύκλο των δραστηριοτήτων της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ. Παρά το γεγονός ότι τα κλασικά μνημεία, τα τείχη και ο βράχος της Ακρόπολης συνιστούν ένα ενιαίο μνημειακό σύνολο, ουσιαστικές διαφορές στη δομή του επιβάλλουν διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση και αντιμετώπιση.

Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

    • Στερέωση των σχιστολιθικών πρανών στη ΝΔ κλιτύ του βράχου της Ακρόπολης και λήψη παθητικών μέτρων προστασίας με τοποθέτηση πλέγματος στην ίδια περιοχή. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2016.
    • Διερεύνηση της στατική επάρκειας του βράχου στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης, επί του οποίου στηριζόταν το παλαιό αναβατόριο. Την άνοιξη του 2020, μετά την έγκριση της μελέτης «Στερέωση βραχώδους υποβάθρου και τοιχίου Μπαλάνου στην περιοχή του ανελκυστήρα ΑμΕΑ στην Ακρόπολη των Αθηνών», με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Ωνάση και επίβλεψη από την ΥΣΜΑ, η εταιρεία «ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ» πραγματοποίησε εργασίες ενίσχυσης στο τοιχίο, που κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1930 επί του οποίου στηρίχθηκε ο νέος ανελκυστήρας. Τοποθετήθηκαν συνολικά 24 παθητικά αγκύρια διαμέτρου 25 χιλ και διανοίχθηκαν αποστραγγιστικές οπές.
    • Ανάθεση και ολοκλήρωση της «Γεωτεχνικής-στατικής μελέτης των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης των Αθηνών και του βραχώδους υποβάθρου τους σε επιλεγμένες θέσεις άμεσης προτεραιότητας». Η μελέτη, που εκπονήθηκε από την κοινοπραξία «ΓΕΩ.ΠΕΡ Σύμβουλοι Μηχανικοί» και «ΔΟΜΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί» προτείνει δέσμη μέτρων για την ενίσχυση και τη διασφάλιση επιλεγμένων περιοχών του βραχώδους υποβάθρου.

Ήδη έχει εγκριθεί από την ΕΣΜΑ και αναμένεται να εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον η επέμβαση στερέωσης του βραχώδους υποβάθρου στην περιοχή ΙΙ του βορείου πρανούς. Η περιοχή αυτή αποτελεί το βραχώδες υπόβαθρο των περιοχών Β16 και Β15 (κλασική πυλίδα), συμπεριλαμβανομένου και του δυτικού άκρου της περιοχής Β14. Στο πλαίσιο της επέμβασης αυτής πρόκειται να διενεργηθεί μια σειρά εργασιών, μεταξύ των οποίων καθαίρεση επισφαλών βραχοτεμαχίων, τοποθέτηση παθητικών αγκυρίων από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθέτηση βλήτρων, ενεμάτωση της βραχόμαζας και διαμόρφωση στραγγιστικών οπών. Το έργο «Στερέωση βραχωδών μαζών και τειχών της Ακρόπολης», είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

[print-me target=".entry-title, .breadcrumbs, .content" do_not_print=".gallery-shortcode"]