Η αντιμετώπιση των προβλημάτων διάβρωσης και ευστάθιας που παρουσίαζαν οι βράχοι στην περίμετρο της Ακρόπολης αποτέλεσε προτεραιότητα για την ΕΣΜΑ. Από το 1979 έως το 1993 στερεώθηκαν οι βράχοι των κλιτύων σε 22 περιοχές περιμετρικά του λόφου. Στη διάρκεια του έργου οι ασταθείς βράχοι στερεώθηκαν με αγκυρώσεις, υπό πίεση, στη μάζα του πετρώματος, με αγκύρια και κεφαλές από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα. Σφραγίστηκαν επίσης οι ρωγμές και πληρώθηκαν οι ασυνέχειες των βράχων με ενέματα ειδικού κονιάματος. Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 είχαν αντιμετωπιστεί τα μείζονα προβλήματα στον βράχο. Περιορισμένης κλίμακας εργασίες στον βράχο, όπως στερέωση του βράχου νοτίων του ναού της Αθηνάς Νίκης και του νοτιοανατολικού πρανούς, συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια.

Στις αρχές του 2014 μετά από έντονη βροχόπτωση προκλήθηκε πτώση μικρού τεμάχους στο νοτιοδυτικό πρανές του βράχου σε περιοχή των σχιστολιθικών αποθέσεων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις επιδεινούμενες κλιματικές αλλαγές, ανέδειξε την ανάγκη ενός νέου προγράμματος επεμβάσεων σε περιοχές του βράχου, αλλά και της έναρξης επεμβάσεων στο τείχος. Το έργο «Στερέωση βραχωδών μαζών και τειχών της Ακρόπολης» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Στον τομέα της τεκμηρίωσης, παρακολούθησης και λήψης άμεσων μέτρων προβλέπεται ενόργανη παρακολούθηση της υφιστάμενης κατάστασης, εμπλουτισμός των σχεδιαστικών υποβάθρων βάσει των φωτογραμμετρικών αποτυπώσεων και των ψηφιακών σαρώσεων και μελέτη προσωρινών μέτρων σταθεροποίησης τείχους και βράχου κατά περιοχές.
  • Στον τομέα της εκπόνησης μελετών προβλέπεται επικαιροποίηση της γεωλογικής μελέτης του 1976, γεωτεχνική έρευνα, υδρογεωλογική έρευνα και υδραυλική μελέτη και μικροζωνική μελέτη – συμπλήρωση σεισμολογικών δεδομένων. Εκπονήθηκαν μελέτες για περιοχές του βορείου και νοτίου τείχους καθώς και προμελέτη απορροής ομβρίων. Θα ακολουθήσει μελέτη διαμόρφωσης τελικής στάθμης της επιφάνειας εδάφους, καθώς και γεωστατικές μελέτες σταθεροποίησης βράχου και τείχους κατά περιοχές.
  • Στον τομέα των έργων προβλέπονται εργασίες στερέωσης βραχωδών πρανών και αποκατάστασης του τείχους κατά περιοχές και κατά προτεραιότητα. Ήδη ολοκληρώθηκε η στερέωση σχιστολιθικών πρανών στη ΝΔ κλιτύ.

Η έναρξη των έργων στα τείχη και τον βράχο διευρύνει τον κύκλο των δραστηριοτήτων της ΕΣΜΑ και της ΥΣΜΑ. Παρά το γεγονός ότι τα κλασικά μνημεία, τα τείχη και ο βράχος της Ακρόπολης συνιστούν ένα ενιαίο μνημειακό σύνολο, ουσιαστικές διαφορές στη δομή του επιβάλλουν διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση και αντιμετώπιση.

Print