Επεμβάσεις σε εξέλιξη

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ν. ΠΤΕΡΥΓΑΣ

Το τρέχον πρόγραμμα αποκατάστασης της Ν. Πτέρυγας των Προπυλαίων ξεκίνησε το 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2014. Το έργο αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση του σωζόμενου αυθεντικού υλικού για την αναστήλωση του τμήματος αυτού του μνημείου. Πιο συγκεκριμένα, 42 κατακείμενα στο έδαφος αρχιτεκτονικά μέλη θα επανενταχθούν στις αρχικές τους θέσεις στο μνημείο, εννέα μέλη, τα οποία κατά το παρελθόν είχαν τοποθετηθεί σε λάθος θέσεις, θα αναδιαταχθούν, ενώ θα προστεθούν δύο ακόμα μέλη από νέο μάρμαρο. Το πρόγραμμα αυτό συμπληρώνει την αναστηλωτική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε στην Ν. Πτέρυγα κατά τα έτη 1946-1954 και  1957-1960 από τον Α. Ορλάνδο και τον Ε. Στίκα και θα βοηθήσει σημαντικά στην καλύτερη πρόσληψη της αρχιτεκτονικής του μνημείου. Η αρχιτεκτονική μελέτη έχει εκπονηθεί από τον αρχιτέκτονα Δρ. Τ. Τανούλα, ενώ η μελέτη δομικής αποκατάστασης από τους πολιτικούς μηχανικούς Μ. Ιωαννίδου και Β. Παπαβασιλείου.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΔ. ΓΩΝΙΑΣ & Δ. ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Η ΒΔ. γωνία του κεντρικού κτηρίου αντιμετωπίζει σοβαρά στατικά προβλήματα, τόσο λόγω ανθρωπογενών παραγόντων (π.χ. εκρήξεις), όσο και λόγω αστοχιών του υλικού στην περιοχή αυτή. Η παρούσα αναστηλωτική επέμβαση αποσκοπεί πρωτίστως στην επίλυση των στατικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν το κιονόκρανο του ΒΔ. κίονος και μέλη του υπερκείμενου θριγκού. Για τον λόγο αυτό το κιονόκρανο και δέκα ακόμα μέλη θα αποξηλωθούν, θα αποκατασταθούν στο έδαφος και στην συνέχεια θα ανατοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις. Τρεις επιπλέον αρχαίοι λίθοι και ένας από νέο μάρμαρο θα τοποθετηθούν στο Δ. άκρο του Β. τοίχου, συμβάλλοντας στην δομική και αρχιτεκτονική αποκατάσταση της περιοχής αυτής του μνημείου. Με την ευκαιρία της επέμβασης αυτής, θα ενταχθούν στη δωρική κιονοστοιχία της δυτικής πρόσοψης τέσσερεις αρχαίοι σφόνδυλοι και ένας καινούριος. Η επέμβαση αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της διδακτικότητας του μνημείου, κυρίως με την αξιοποίηση κατακείμενου στο έδαφος αρχαίου υλικού. Η αρχιτεκτονική μελέτη έχει εκπονηθεί από τον αρχιτέκτονα Δρ. Κ. Καρανάσο, ενώ η μελέτη δομικής αποκατάστασης από την πολιτικό μηχανικό Μ. Ιωαννίδου.