Προμήθεια υλικών και εργαλείων συντήρησης

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια "Υλικών και εργαλείων συντήρησης" για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης.

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΓΡ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ»

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΥΔ

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ