Προμήθεια οικοδομικών υλικών και εργαλείων

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια «Οικοδομικών υλικών και εργαλείων»
στο πλαίσιο του έργου «Αναστήλωση και συντήρηση μνημείων Ακρόπολης» (CPV: 44111000-1, 42677000-2, 24200000-6, 14212200-2)

Συνημμένα τα τεύχη και σχετικά έγγραφα

 ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ με ΑΔΑΜ

ΥΣΜΑ ΤΕΥΔ Συνοπτ.Διαγ. Οικοδ.Υλικών και Εργαλείων με ΑΔΑΜ

ΥΣΜΑ Τεχν. Προδ. Συνοπτ.Διαγ. Οικοδ.Υλικών και Εργαλείων

 ΥΣΜΑ Έντυπο οικον. προσφ.Συνοπτ. Διαγ. Οικοδομικών Υλικών και Εργαλείων

ΥΣΜΑ Σχέδιο σύμβασης Συνοπτ.Διαγ. Οικοδ.Υλικών και Εργαλείων