Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για μία (1) θέση Συντηρητού/Συντηρήτριας ΤΕ και μία (1) θέση Συντηρητού/Συντηρήτριας ΔΕ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ενός/μιας Συντηρητή/Συντηρήτριας ΤΕ και ενός/μιας Συντηρητή/Συντηρήτριας ΔΕ, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/280873/8.6.2023 (ΑΔΑ: 92ZH4653Π4-7NE) ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου (1)…

Περισσότερα

Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στον Παρθενώνα και Παραγωγή Τρισδιάστατων Μοντέλων Αρχιτεκτονικών Μελών του Παρθενώνα και Διάσπαρτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤIΤΛΟ : «Τοπογραφικές και Φωτογραμμετρικές Αποτυπώσεις στον Παρθενώνα και Παραγωγή Τρισδιάστατων Μοντέλων Αρχιτεκτονικών Μελών του Παρθενώνα και Διάσπαρτων» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (.pdf)

Περισσότερα

Διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης. Προσθήκη συμπληρωματικών πληροφοριών 22/4/2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης “Παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου της βόρειας πτέρυγας των Προπυλαίων”. ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ ΥΣΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΣΜΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΣΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΣΜΑ…

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων κοπτικών εργαλείων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» στο πλαίσιο του έργου « ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ » (CPV: 14522000-6, 44514000-6, 44512910-4) ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α…

Περισσότερα

Διαγωνισμός για τις Υπηρεσίες «ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες «ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ»στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.) ΥΣΜΑ…

Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Κοπτικών Εργαλείων Μαρμάρου»

Ορθή επανάληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.)…

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Κοπτικών Εργαλείων Μαρμάρου»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.) ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΥΣΜΑ_ΤΕΥΔ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)…

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αεροσυμπιεστών & εξαρτημάτων λειτουργίας τους»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την«ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜAΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΟΥΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΥΣΜΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) ΥΣΜΑ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΣΜΑ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ…

Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός “Αποξήλωση της βάσης του γερανού Potain από μπετόν, στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα”

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποξήλωση της βάσης του γερανού Potain από μπετόν, στη δυτική πλευρά του Παρθενώνα» ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ ΥΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ…

Περισσότερα

Οριστικοί πίνακες μορίων υποψηφίων διαγωνισμού ΥΣΜΑ (ΑΔΑ: 6ΩΚΦ4653Π4-ΕΚΕ)

Οριστικοί πίνακες μορίων υποψηφίων διαγωνισμού ΥΣΜΑ (ΑΔΑ: 6ΩΚΦ4653Π4-ΕΚΕ) ΠΕ ΑΡΧ. Α1 ΠΕ ΑΡΧ. Α2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ

Περισσότερα

Προμήθεια υλικών εργοταξίου

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια «Υλικών εργοταξίου» στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ». Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα: ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την…

Περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες μορίων (ΑΔΑ: 6ΩΚΦ4653Π4-ΕΚΕ)

Προσωρινοί πίνακες μορίων υποψηφίων διαγωνισμού ΥΣΜΑ (ΑΔΑ: 6ΩΚΦ4653Π4-ΕΚΕ) ΥΣΜΑ_A1_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΥΣΜΑ_Α2_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΥΣΜΑ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΣΜΑ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΔΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΣΜΑ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΣΜΑ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών ΙΔΟΧ

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες συντήρησης στα Μνημεία της Ακρόπολης» του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ…

Περισσότερα

Οικοδομικά υλικά (αδρανή)

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ με ΑΔΑΜ Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα: ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την…

Περισσότερα

Κονίες-αδρανή συντήρησης ειδικών προδιαγραφών

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια “Κονίες-αδρανή συντήρησης  ειδικών προδιαγραφών”. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα: ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Κονίες-αδρανή συντήρησης …

Περισσότερα

Άμεσα σωστικά μέτρα στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου άμεσα σωστικά μέτρα στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα: ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΣΜΑ ΤΕΥΔ ΥΣΜΑ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΥΣΜΑ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ…

Περισσότερα

Προμήθεια όγκων μαρμάρου για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια όγκων μαρμάρου για τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης. Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα: ΥΣΜΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΥΣΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (πλήρες 3-9-18)(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…

Περισσότερα