Όροι Συμμετοχής στη φωτογραφική δράση "Ακρόπολη: Εστιάζοντας στην αναστήλωση"

 1. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τόσο οι επισκέπτες, όσο και οι εργαζόμενοι στον αρχαιολογικό χώρο. Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν ξεχωριστά από την επιτροπή και θα διαμορφώσουν δυο διακριτές εκθεσιακές ενότητες.

3. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει από μια 1 έως 5 φωτογραφίες, που θα πρέπει να συνοδεύονται από τη συμπληρωμένη φόρμα υποβολής φωτογραφιών (μια για κάθε φωτογραφία).

4. Οι φωτογραφίες πρέπει να απεικονίζουν άμεσα ή έμμεσα, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, πτυχές των αναστηλωτικών επεμβάσεων στα μνημεία της Ακρόπολης.

5. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει και να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες τις οποίες έχει αποκλειστικά δημιουργήσει ο ίδιος. Αν δημοσιευθούν ή χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες τρίτων, κατά παράβαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, υπεύθυνος είναι ο διαγωνιζόμενος. Ρητά δηλώνεται ότι η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ ή οι διοργανωτές της έκθεσης ή το Δημόσιο δεν φέρουν καμία ευθύνη.

6. Εφόσον στις φωτογραφίες διακρίνονται πρόσωπα, για να μπορούν αυτές να εκτεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, ο δημιουργός είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει εγγράφως τη συγκατάθεση των εικονιζομένων. Σε αντίθετη περίπτωση, ρητά δηλώνεται ότι η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ ή οι διοργανωτές της έκθεσης ή το Δημόσιο δεν φέρουν καμία ευθύνη. Την ευθύνη έχει ο δημιουργός.

7. Στις φωτογραφίες και τα συνοδευτικά κείμενα δεν πρέπει να προσβάλλονται τα μνημεία και στην περίπτωση που απεικονίζουν/αναφέρουν ανθρώπους, να μη θίγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ., στα οποία ο νόμος παρέχει διευρυμένη προστασία.

8. Η συμμετοχή στη δράση παραχωρεί δικαιώματα χρήσης των εικόνων από την ΥΣΜΑ, μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς. Τα δικαιώματα, πνευματικά και εμπορικά, παραμένουν στους δημιουργούς. Το όνομα του δημιουργού θα συνοδεύει τη φωτογραφία σε κάθε χρήση.

9. Η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις, διαγραφές, αλλοιώσεις, διακοπές, βλάβες, καθυστερήσεις ως προς τη λειτουργία ή τη μεταφορά δεδομένων, προβλήματα στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις ή για τυχόν κλοπή, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή φθορά των φωτογραφιών.

10. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα συμμετοχή προκριθεί για παρουσίαση σε έκθεση σε φυσικό χώρο ή/και κατάλογο, θα υπάρξει επικοινωνία με τους συμμετέχοντες για την εκτύπωση των φωτογραφιών. Η δαπάνη της παραγωγής θα βαρύνει τον φορέα-διοργανωτή.

11. Γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έχουν υποστεί επεξεργασία με τρόπο που δεν παραποιεί την πραγματικότητα. Δεν επιτρέπεται το κολλάζ και η προσθήκη διακριτικής υπογραφής (watermark) με το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου.

12. Η ΥΣΜΑ και η ΕΣΜΑ θα συλλέξουν τα προσωπικά δεδομένα, που θα αποστείλουν οι συμμετέχοντες μέσω της φόρμας που θα συνοδεύει κάθε φωτογραφία, μόνο για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης και για την επικοινωνία του διοργανωτή με τους συμμετέχοντες. Μετά την πάροδο ενός έτους από την υλοποίηση της δράσης τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν οριστικά από το αρχείο της Υπηρεσίας. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, νωρίτερα, μετά από σχετικό αίτημα και αποστολή του στο email: esma45years@gmail.com

13. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και η αποστολή των έργων τους ηλεκτρονικά με email θεωρείται ως ενυπόγραφη δήλωση αποδοχής.