Διαγωνισμός για τις Υπηρεσίες «ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες «ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ»στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ.)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ.)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΤΕΥΔ)

ΥΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (ΣΧΕΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ)