Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης βάσει του Ν.4412/2016

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική–στατική μελέτη των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης των Αθηνών και του βραχώδους υποβάθρου τους σε επιλεγμένες θέσεις άμεσης προτεραιότητας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 132.811,20 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ (Εθνικοί Πόροι) ΣΑΕ 014 ΚΩΔ. 2014ΣΕ01400010. Το αντικείμενο της μελέτης ανήκει στις κατηγορίες 8 «Στατικές Μελέτες», 20 «Μελέτες και έρευνες Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες» και 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες και έρευνες».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή από την έδρα της Υπηρεσίας: Πολυγνώτου 10, Τ.Κ. 10555, Αθήνα. Πληροφορίες: Κάτρη Ευσταθία ή Παπανικολάου Χαρά, ysma@culture.gr. Τηλ. και Φαξ: : 210-3251620, 210-3243427.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (στη διεύθυνση: Πολυγνώτου 10, Τ.Κ. 10555, Αθήνα).

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 08/05/2017, ώρα:10.00 π.μ.

Συνημμένα τα τεύχη και σχετικά έγγραφα

ΥΣΜΑ. Μελέτες τείχους διακήρυξη

 ΥΣΜΑ. Μελέτες τείχους τεύχος τεχνικών προδιαγραφών

 ΥΣΜΑ. Μελέτες τείχους έντυπο προσφοράς

ΥΣΜΑ. Μελέτες τείχους περίληψη

ΥΣΜΑ. Μελέτες τείχους προεκτ. αμοιβές

ΥΣΜΑ. Μελέτες τείχους συγγραφή υποχρεώσεων

Comments 1

  1. Post
    Author

Αφήστε μια απάντηση