Άμεσα σωστικά μέτρα στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου άμεσα σωστικά μέτρα στο βόρειο τείχος της Ακρόπολης.

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

  ΥΣΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΣΜΑ ΤΕΥΔ

ΥΣΜΑ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΥΣΜΑ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΥΣΜΑ ΤΕΥΧΟΣ Σ.Υ.

ΥΣΜΑ ΤΕΙΧΟΣ Β14 ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ)

ΥΣΜΑ Β14 ΟΨΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ

ΥΣΜΑ ΤΕΙΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗ Β14

ΥΣΜΑ Β14 ΚΑΤΟΨΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ

ΥΣΜΑ ΤΟΜΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ Τ3 Β14

ΥΣΜΑ ΤΟΜΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ Τ4 Β14