erectheio south 2 parthenon detail 1 Athena Nike View North Parthenon Interior After PR_scaffold Erechtheio View SW1 F_Winch_Detail Propylaia_2010 Monuments_Acropolis_West Parthenon East Mavromattis Parthenon Night Fr5 Front5 Acropolis North Wall Acropolis North Wall
logo
ΠΙΝΑΚEΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΣΜΑ (ΑΔΑ: Ω1ΕΜ4653Π4-Ο50)
Acropolis North Wall
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/2016
logo
Synoptikos Diagwnismos gia tin metafora geranoy entos toy sikou toy parth
fotogrammetria
TEYXOS DIAKIRIKSIS
YSMA3_ToSynergeioParthenona
Start of the NSRF projects of the Acropolis through interventions at the west pediment of the Parthenon.
Parthenon1991
Documentary "Parthenon 1991: The restoration of the East side" available in Youtube, 22/7/2015
2011 YSMA
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab